Ga naar de inhoud

Yke Fokkes Groen

Familie Groen


Rond ca. 1735 werd Yke Fokkes geboren in de streek "Het Meer" nabij Heerenveen. Tot op heden is er geen nadere informatie over zijn ouders en zijn geboortedatum en -plaats bekend. Yke Fokkes werkte in de streek en omgeving als meestertimmerman en meester molenmaker.

In de Leeuwarder Courant van
16-02-1788 biedt hij een schroef watermolen te koop aan:
In de Leeuwarder courant 26-06-1798 komen we zijn naam ook tegen bij de verkoop van een watermolen :In de Leeuwarder Courant van 20 december 1800 komen we zijn naam tegen bij een publieke verkoping van een partij eiken balken en planken:
Yke Fokkes trouwt op 19 september 1762 te Oudeschoot met Geesjen Egberts, geboren te Oudeschoot.
Geesjen Egberts staat in de speciecohiers aangeduid als een vrijster wonende te Oudeschoot als Yke Fokkes een huwelijk met haar aangaat. In 1762 wordt zij in geschreven in de speciecohiers onder vermelding van de afbraak van 1/2 (een halve) schoorsteen. Dit in verband met de belasting die per schoorsteen betaald moest worden.

In de speciecohiers wordt hun gezamenlijke huishouding gerekend als twee halve huishoudens aangezien zij minder dan 600 caroliguldens bezaten. Geesjen Egberts is waarschijnlijk in 1765 overleden te Oudeschoot.
Uit dit huwelijk wordt één kind geboren:

  • Fokke Ykes, gedoopt 08 januari 1764 te Oudeschoot.Yke Fokkes trouwt op 18 november 1770 te Oudeschoot met Trientje Hendriks Bakker, geboren te Oldeholtpade.Trientje Hendriks is voor 1811 overleden te Oudeschoot, uit dit tweede huwelijk worden de volgende vijf kinderen geboren:

  • Hendrik Ykes, geboren 15 november 1772 te Oudeschoot.

  • Pythje Ykes, geboren 17 juni 1775 te Oudeschoot, waarschijnlijk overleden vóór 1811.

  • Harmen Ykes, geboren 17 februari 1778 te Oudeschoot.

  • Anne Ykes, geboren 12 april 1781 te Oudeschoot, waarschijnlijk overleden vóór 1811.

  • Jan Ykes, geboren 21 maart 1784 te Oudeschoot, waarschijnlijk overleden vóór 1811.


Bij keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 werd iedereen in Nederland bevolen binnen een jaar een geslachtsnaam aan te nemen. Velen namen dit bevel niet ernstig op en kozen namen die hun nageslacht later dikwijls in grote verlegenheid hebben gebracht. Anderen gaven er in het geheel geen gehoor aan. Yke Fokkes was blijkbaar een plichtsgetrouw Nederlander, want in het register van naamsaanmening van de Marie Knijpe in Friesland is te lezen dat Yke Fokkes op 10 december 1811 de familienaam GROEN aanneemt als familienaam. (klik op familienaam Groen om de akte van naamsaanneming te zien).Opmerkelijk is dat zijn oudste zoon Fokke die rond 1775 naar Hellevoetsluis vertrekt, bij zijn huwelijk met Pieternella van Es in 1797 al de achternaam Groen gebruikt. Mogelijk heeft Yke Fokkes uit piëteit aan zijn overleden eerste zoon de familienaam Groen aangenomen, maar het is ook mogelijk dat in de volksmond de achternaam Groen al voor 1797 werd gebruikt in de familie.


Yke Fokkes Groen overleed op 4 januari 1815 te Knijpe op 80-jarige leeftijd. In de overlijdensakte van Yke Fokkes staat genoteerd dat hij twee kinderen en twee ouderloze kindskinderen nalaat:transciptie:
In het jaar een duizend acht honderd en vijftien, den zesden dag der maand januarij, zijn voor ons Schout, Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van De Knijpe, Provincie Vriesland, gecompareerd Roel Annes Bosma, Slager, oud vijf en vijftig jaren, en Hans Hendriks Woudstra, arbeider, oud dertig jaren, beide geburen, welke ons verklaard hebben, dat Yke Fokkes Groen, wedunaar, in leven Timmerman, wonende te Oudeschoot, nalatende twee kinderen en twee ouderloze kinds kinderen, in de ouderdom van omstreeks tachtig jaren, op den vierden dag der maand januarij des nade middags ten elf uren, in de huizinge No 44, te Oudeschoot, is overleden; en hebben de Declaranten deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.


© 2021, Genealogie Groen. All rights reserved.
Last database update 4 augustus 2021
Terug naar de inhoud